REGULAMIN

                                                                                                                   Radzionków, 2.04.2020r.

REGULAMIN 
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
IM. SŁUGI BOŻEGO O. LUDWIKA WRODARCZYKA OMI 
POD HONOROWYM PATRONATEM 
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKOWA 
ORAZ PROWINCJAŁA ZGROMADZENIA 
MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ W POLSCE


1. ORGANIZATORZY

Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI 
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Radzionkowa oraz Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce (zwanego dalej Konkursem) jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie (ul. Krzywa 18, 41-922 Radzionków, dawna siedziba Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka do wygaśnięcia) zwana dalej Organizatorem.

Aktualne informacje na temat konkursu znajdują się na blogu: https://ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com/
Wszelkie pytania na temat przebiegu konkursu oraz postaci Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI 
można wysyłać na adres e-mail: ogolnopolskikonkurspoetycki@gmail.com .

Honorowy patronat nad Konkursem objęli:

- dr Gabriel Tobor – Burmistrz Miasta Radzionkowa. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (Wydział Zarządzania) oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, doktor nauk ekonomicznych. Nauczyciel (1983-1990) i dyrektor (1990 – 1998) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzionkowie. Sekretarz miasta Radzionkowa w latach 1998–2006. Burmistrz Miasta Radzionkowa od 2006r. Za swoją pracę został wyróżniony wieloma nagrodami 
i odznaczeniami. Kolekcjoner egzemplarzy Pisma Świętego pochodzących z całego świata i właściciel około dwustu sztuk w dziewięćdziesięciu różnych językach. Przetłumaczył Nowy Testament na gwarę śląską.
- o. prof. UAM dr hab. Paweł Zając OMI - Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor uczelniany, wykładowca w zakładzie Teologii Historycznej.

Patronat duchowy objęła Delegatura Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i w Rosji 
na czele z Superiorem o. dr. Pawłem Wyszkowskim OMI (dr teologii duchowości, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego Terezianum w Rzymie, duszpasterz, misjonarz i formator na Ukrainie, sekretarz 
w Nuncjaturze Apostolskiej na Ukrainie oraz dyrektor Katolickiego Centrum Medialnego w Kijowie (2005-2012), pracował jako rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Ukrainy, autor około trzydziestu książek 
i wielu artykułów naukowych).


2. TEMATYKA

Ideą konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie pamięci 
o Słudze Bożym o. Ludwiku Wrodarczyku OMI poprzez czerpanie inspiracji z jego szlachetnej postawy, miłości do bliźniego, a także głębokiego zawierzenia Bogu i Maryi Niepokalanej.
Tematyka wierszy powinna w dowolny sposób nawiązywać do wartości chrześcijańskich, ponieważ 
to właśnie takie wartości krzewił o. Ludwik Wrodarczyk OMI: wyznaczanie szczytnych celów i wytrwałość w dążeniu do ich realizacji, dobroć, miłość do bliźniego i traktowanie wszystkich ludzi jednakowo bez względu na ich narodowość oraz wyznanie, ofiarowanie pomocy potrzebującym (dostarczanie leków i mikstur przyrządzanych własnoręcznie z ziół zebranych na okopowskich łąkach), okazywanie współczucia biednym 
i chorym, ofiarność jako skłonność do największych poświęceń, umiłowanie modlitwy, a także wielbienie Boga oraz Najświętszego Sakramentu, w obronie którego oddał życie.
Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI był polskim zakonnikem i męczennikiem chrześcijańskim. Urodził się on w Radzionkowie. Należał do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 5 czerwca 2001r. 
o. Ludwik Wrodarczyk OMI został odznaczony medalem oraz dyplomem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem 
w Jerozolimie za ratowanie Żydów. 
Był on człowiekiem skromnym, pokładającym nadzieję w Bogu i życzliwym dla bliźniego. Udzielał 
pomocy prześladowanym Żydom, narażając własne życie. Zawsze mówił: "Jest jeden Bóg dla wszystkich 
ludzi i musimy wszyscy żyć zgodnie". Ważną rolę w jego codziennej modlitwie pełniły słowa Chrystusa: 
„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Mt 24,13).


3. UDZIAŁ W KONKURSIE

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9. do 19. roku życia. Konkurs jest skierowany do osób piszących w języku polskim, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Każda osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej Uczestnikiem) może nadesłać od jednego 
do trzech wierszy własnego autorstwa, które nie były nigdzie publikowane (zarówno w prasie, 
jak i w Internecie) ani nagradzane. Utwory powinny być opatrzone słownym godłem czyli pseudonimem autora oraz odpowiednią kategorią wiekową: kategorią A (osoby w wieku od 9. do 14. roku życia) lub kategorią B (osoby w wieku od 15. do 19. roku życia). Ponadto osoby mieszkające na terenie archidiecezji katowickiej powinny dodatkowo opatrzyć wiersze hasłem: „archidiecezja katowicka”. Wiersze Uczestników pochodzących spoza archidiecezji katowickiej należy opatrzyć hasłem: „kat. ogólnopolska”. Wiersze oceniane będą w czterech grupach:
1. archidiecezja katowicka – kategoria A,
2. archidiecezja katowicka kategoria B,
3. kat. ogólnopolska – kategoria A,
4. kat. ogólnopolska – kategoria B.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: ogolnopolskikonkurspoetycki@gmail.com .
Prosimy o przesłanie trzech dokumentów:
1. dokumentu zawierającego wiersze (utwory powinny być podpisane słownym godłem, odpowiednią kategorią wiekową oraz hasłem „archidiecezja katowicka” lub „kat. ogólnopolska”);
2. dokumentu zawierającego dane autora (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, tytuły wierszy);
3. dokumentu zawierającego wydrukowane lub przepisane odręcznie oświadczenie PODPISANE ODRĘCZNIE IMIENIEM I NAZWISKIEM przez opiekuna prawnego (rodzica) niepełnoletniego Uczestnika lub przez pełnoletniego Uczestnika (może to być skan lub wyraźna fotografia przedstawiająca kartkę A4 zawierającą poniższy tekst z odręcznym podpisem):

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Radzionkowa 
oraz Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce, akceptuję wszystkie postanowienia tegoż regulaminu i dobrowolnie przekazuję swoje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka (w przypadku niepełnoletniego Uczestnika) w celu jego realizacji. Wyrażam zgodę na na wykorzystanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka (w przypadku niepełnoletniego Uczestnika) zarejestrowanego podczas uroczystej gali rozdania nagród. Zgoda obejmuje publikację tego wizerunku w Internecie, mediach społecznościowych oraz innych mass mediach. Wyrażam również zgodę na nieodpłatną publikację i cytowanie przesłanych przeze mnie wierszy w miesięczniku „Adalbertus” (czasopismo parafii pw. św. Wojciecha 
w Radzionkowie), Internecie, mediach społecznościowych oraz innych mass mediach, a także na prezentację 
ich podczas różnorodnych uroczystości związanych z osobą Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. 
W związku z tym udzielam praw autorskich Organizatorowi Konkursu, który nabywa prawo do wykorzystywania nadesłanych przeze mnie wierszy bez dodatkowej zgody oraz bez honorarium za majątkowe prawa autorskie. Oświadczam, że posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do przesłanych przeze mnie wierszy. Oświadczam, że nadesłane przeze mnie wiersze nie stanowią plagiatu i nie naruszają praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
Data……, odręczny podpis pełnoletniego Uczestnika lub jego opiekuna prawnego (rodzica).

Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy podpisany jednym godłem. Wzięcie udziału 
w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że nadesłane teksty nie stanowią plagiatu i nie naruszają praw autorskich i majątkowych osób trzecich. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej 
za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec Organizatora z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej praw Uczestnik pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego Uczestnika jest zobowiązany do wypłacenia jej odszkodowania związanego z tymi roszczeniami. 
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego Uczestnika na przesyłanie mu informacji o wynikach konkursu telefonicznie, drogą elektroniczną oraz pocztą.


4. TERMIN NADSYŁANIA WIERSZY

Utwory należy przesłać do dnia 25 października 2020r.


5. JURY

Wiersze zostaną ocenione przez profesjonalne jury składające się z następujących specjalistów:
- o. Andrzej Madej OMI - honorowy członek jury pełniący funkcję przewodniczącego, polski duchowny katolicki, przełożony misji sui iuris” w Turkmenistanie, filozof i teolog, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie, oblat-poeta, autor licznych tomików wierszy;
o. dr Marek Adam Rostkowski OMI - honorowy członek jury, absolwent Papieskiego Wydzialu Teologicznego w Poznaniu i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończył doktorat z misjologii 
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 2000 r. pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum i Papieskiej Biblioteki Misyjnej w Watykanie. Konsultor w Kongregacji 
ds. Kanonizacyjnych. Był autorem i kuratorem wystawy w Gdańsku z okazji 1050-lecia chrztu Polski: 
„Lux in Oriente – Lux ex Oriente: Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii”. Autor lub współautor książek oraz artykułów naukowych z zakresu misjologii, bibliotekoznawstwa i historii. Od 2017 r. pracuje 
na Ukrainie. Pełni funkcję vice-postulatora procesu beatyfikacyjnego o. Ludwika Wrodarczyka, OMI;
- mgr Maria Kielar-Czapla - koordynatorka i sekretarz konkursu, absolwentka Instytutu Wyższej Kultury Religijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katowicach i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, nauczycielka dyplomowana religii katolickiej, autorka dwóch książek: „Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy” oraz „Radzionkowskie Rody”, autorka osiemnastu scenariuszy teatralnych na temat życia Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI, red. nacz. miesięcznika Parafii pw. św. Wojciecha 
w Radzionkowie „Adalbertus”;
- mgr Dagmara Nawratek - pomysłodawczyni konkursu, mgr filologii polskiej, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, poetka, laureatka ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów poetyckich; autorka wierszy publikowanych w prasie, pismach literackich oraz tomikach pokonkursowych; dziennikarka mająca na swoim koncie publikacje i wywiady będące owocem współpracy z popularnymi magazynami o tematyce biznesowej 
i lifestyle'owej.

Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.
6. NAGRODY

Organizator przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy w czterech grupach:
1. archidiecezja katowicka – kategoria A,
2. archidiecezja katowicka kategoria B,
3. kat. ogólnopolska – kategoria A,
4. kat. ogólnopolska – kategoria B.
Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu. Otrzymają 
oni również informację o terminie i miejscu uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się 
w Radzionkowie. Informacja o wynikach Konkursu wraz z listą laureatów i osób wyróżnionych będzie dostępna w siedzibie organizatora i zostanie opublikowana w czasopiśmie „Adalbertus”, w Internecie, 
mediach społecznościowych oraz w innych mass mediach.
Osoby mieszkające na terenie archidiecezji katowickiej są zobowiązane do osobistego odbioru nagród 
i wyróżnień. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba laureata) nagroda może zostać przekazana osobie upoważnionej. Żaden laureat nie może zostać upoważniony do odbioru nagrody innej osoby. Nieodebrane nagrody i wyróżnienia w kategorii „archidiecezja katowicka” przechodzą na rzecz organizatora. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych osobowych Uczestników w momencie wydania nagrody w celu identyfikacji Uczestnika. Przed wydaniem nagrody Uczestnik / rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego Uczestnika lub nauczyciel / bibliotekarz może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
Osoby pochodzące spoza archidiecezji katowickiej nie są zobowiązane do osobistego odbioru nagród 
i wyróżnień. Jeżeli laureat Konkursu nagrodzony w grupie „kat. ogólnopolska” nie będzie mógł odebrać nagrody osobiście lub poprzez osobę upoważnioną, Organizator prześle nagrodę pocztą na adres podany 
przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Uczestnika adresu 
do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Uczestnikowi powstałą w związku z podaniem przez Uczestnika błędnego adresu do korespondencji. Przesyłka nadana na adres podany przez Uczestnika, która zostanie zwrócona z przyczyny niemożności jej dostarczenia, przechodzi na rzecz Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu, niedostarczenie lub uszkodzenie przesyłki z nagrodą z winy przewoźnika. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody ani jej wymiana 
na inną nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody wynikłe z winy producenta 
ani nie udziela na nią gwarancji.
Organizator nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia noclegów.


7. INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI ORAZ BIBLIOTEKARZY

Zachęcamy nauczycieli oraz bibliotekarzy do przysyłania prac uzdolnionych uczniów. Bibliotekarze oraz nauczyciele Uczestników nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają podziękowania za pracę na rzecz rozwijania wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży oraz za kształtowanie właściwych postaw wśród młodego pokolenia. Nauczyciele i bibliotekarze, którzy nadeślą zgłoszenia minimum pięciu Uczestników 
(bez względu na to, czy któryś z nich zostanie nagrodzony) również otrzymają podziękowania za przygotowanie dzieci do Konkursu. 
W tym celu prosimy o przesłanie dodatkowej wiadomości na adres: ogolnopolskikonkurspoetycki@gmail.com. Wiadomość ta powinna zawierać dwa dokumenty: 
1. dokument zawierający odpowiednie dane: (adres szkoły lub biblioteki, nazwisko nauczyciela / bibliotekarza, adres e-mail, numer telefonu, nazwiska uczniów zgłoszonych przez nauczyciela / bibliotekarza do Konkursu), 
2. dokument zawierający wydrukowane lub przepisane odręcznie oświadczenie PODPISANE ODRĘCZNIE IMIENIEM I NAZWISKIEM przez nauczyciela / bibliotekarza (może to być skan lub wyraźna fotografia przedstawiająca kartkę A4 zawierającą poniższy tekst z odręcznym podpisem):

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Radzionkowa 
oraz Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce, akceptuję wszystkie postanowienia tegoż regulaminu i dobrowolnie przekazuję swoje dane osobowe w celu jego realizacji. 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas uroczystej gali rozdania nagród. Zgoda obejmuje publikację tego wizerunku w Internecie, mediach społecznościowych oraz innych 
mass mediach.
Data……, odręczny podpis nauczyciela / bibliotekarza.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez nauczyciela / bibliotekarza na przesyłanie mu informacji o wynikach konkursu telefonicznie, drogą elektroniczną oraz pocztą.8. NIEZBĘDNE ZGODY

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Uczestnik Konkursu / rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego uczestnika / nauczyciel / bibliotekarz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i cytowanie wierszy w miesięczniku „Adalbertus” (czasopismo Parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie), Internecie, mediach społecznościowych oraz innych mass mediach, a także 
na prezentację ich podczas różnorodnych uroczystości związanych z osobą Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich Organizatorowi Konkursu, który nabywa prawo do wykorzystywania nadesłanych wierszy 
bez dodatkowej zgody autora oraz bez honorarium za majątkowe prawa autorskie. Organizator będzie wykorzystywał nadesłane wiersze w celu promowania Uczestników Konkursu oraz pielęgnowania pamięci 
o Słudze Bożym o. Ludwiku Wrodarczyku OMI.

Uczestnik, rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego Uczestnika oraz nauczyciel / bibliotekarz wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku zarejestrowanego podczas uroczystej gali rozdania nagród oraz na publikację tego wizerunku w Internecie, mediach społecznościowych oraz innych mass mediach. Relacja 
z uroczystej gali rozdania nagród będzie dokumentowana na fotografiach, a także na nagraniach audio i wideo.

Uczestnik Konkursu / rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego uczestnika / nauczyciel / bibliotekarz przekazują swoje dane osobowe dobrowolnie w celu organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Radzionkowa 
oraz Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu / rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletnich Uczestników/ nauczycieli / bibliotekarzy jest Szkoła Podstawowa nr1 im.Adama Mickiewicza (ul. Krzywa 18, 41-922 Radzionków).

Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Organizator ma prawo powierzyć dane osobowe uczestników Konkursu, rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletnich Uczestników oraz nauczycieli / bibliotekarzy do przetwarzania podmiotom współpracującym 
w celach niezbędnych do realizacji Konkursu oraz członkom jury do wglądu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej 
przez Uczestnika. W przypadku podania nieprawdziwych danych nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Internecie.
W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Organizator.